Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky podnikající fyzické osoby Pavla Gráfová (IČ: 09789812), zapsané v živnostenském rejstříku  (dále jen "fotograf") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o poskytování fotografických služeb uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako "klient").

Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky.

Objednáním se na focení klient souhlasí s těmito podmínkami.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Následující podmínky se vztahují na všechny služby a nabídky.

1.2 Fotografka poskytuje své služby pouze pokud jsou splněny následující všeobecné podmínky. Obchodní podmínky se vztahují také na všechny budoucí objednávky od stejného klienta, pokud nedojde k odchylkám sepsaným písemně.

1.3 Nabídky fotografa se mohou měnit a jsou nezávazné.

2. OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

2.1 Objednat se lze e-mailem, formulářem, telefonicky nebo zprávou na sociálních sítích (Instagram nebo Facebook)

2.2 Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem. 

2.3 Objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, se kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady. 

2.4 Lokace fotografování je určena podle stylu focení (louka, město, les...) po vzájemné dohodě obou stran. 

2.5 Doba fotografování je standartně 1 - 2 hodiny.

2.6 Dohodnuté schůzky s fotografem musí být odloženy nebo zrušeny nejpozději 3 hodiny před zahájením fotografování. Důvodem může být nepříznivé počasí, zdravotní důvody nebo závada s autem. 

2.7 Fotograf je oprávněn zrušit nebo odložit datum fotografování z důležitých důvodů (nemoc, úraz atd.). O této skutečnosti bude klient včas informován telefonicky nebo prostřednictvím zprávy (email, zpráva na Facebooku, Instagramu nebo SMS). 

2.8 Objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti fotografa. Mimo sezónu cca 2 týdny, v sezóně (jaro, podzim, Vánoce) i 4 týdny. 

2.9 Fotograf neručí za nespolupráci rodinných členů a domácích mazlíčků při fotografování. V takovém případě fotograf nenese zodpovědnost za nedostatek kvalitních záběrů. Stejně tak toto není důvodem ke snížení ceny za fotografování.

3. VÝBĚR A ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

3.1 Fotograf posílá galerii s neretušovanými náhledy z focení, ze kterých si bude vybírat fotky k finální úpravě. Výběr probíhá přes internetovou výběrovou galerií SelectPhoto. Náhledy fotograf odesílá do 3 dnů od fotografování.  Počet náhledů není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr. 

3.2 Fotografie si klient vybírá z online galerie. Klient může provést svůj výběr, ale fotograf si vyhrazuje právo tento výběr opravit po konzultaci s klientem z důvodu kolísání kvality (např. šum obrazu, ostrost, špatné zaostření atd.). Po dokončení zakázky dochází ke smazání vytvořené galerie s náhledy. Pokud si klient nestihne vybrat svoje fotografie k úpravě ani po 60 dnech, dochází ke smazání galerie s náhledy. Pro opětovné nahrání galerie se účtuje manipulační poplatek ve výši 200,-

3.3  Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k úpravě)!

3.4 Fotograf neposkytuje neupravené fotografie.

3.5 Pokud to není výslovně požadováno klientem, má fotograf volnou ruku z hlediska úprav fotografií (obrazové kompozice, uměleckého a technického designu). Klient si je vědom fotografického stylu fotografa. Stížnosti v tomto ohledu jsou vyloučeny. Pokud klient během vývoje požaduje změny, musí nést jakékoli další náklady, které mohou vzniknout.

3.6 Fotograf fotografie zpracovává a fotografuje svým vlastním stylem (tzn. fotografuje s plně otevřenou clonou tak, aby pozadí bylo rozmazané, barvy nemusí 100% odpovídat realitě atd.), pokud není dohodnuto jinak. V případě zvláštních požadavků na zpracování může být účtován příplatek.

3.7 Vyjádření nespokojenosti musí být oznámeno nejpozději do jednoho týdne od doručení fotografií, jinak se obrazový materiál považuje za přijatý bez vad.

3.8 Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci. 

3.9 Fotografie mají odpovídající kvalitu k odpovídající pozorovací vzdálenosti. Prohlížení případných nedostatků po zvětšení/přiblížení fotografie, není důvodem k reklamaci.

4. DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

4.1 Fotografie jsou klientovi dodávány nejpozději 3 týdny od data výběru fotografií k úpravě (není-li dohodnuto jinak). 

4.2 Hotová zakázka se doručí klientům v elektronické verzi prostřednictvím Úschovny na jejich emailovou adresu. Zpracované fotografie budou dodány ve formátu JPG a v poměru stran 2:3

4.3 Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií. Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není také důvodem k reklamaci zakázky

5. CENA A PLATBA

5.1 Cena konkrétních typů fotografování je uvedena na webových stránkách (u některých typů služeb po vzájemné dohodě)

5.2 Platba za fotografie probíhá těsně před odesláním hotových fotografií klientovi. Zakázku fotograf posílá až poté, co je zaplacena. 

6. AUTORSKÁ PRÁVA

6.1 Autorské práva náleží fotografovi i po zakoupení fotografií klientem. Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

6.2 Fotograf má neomezené právo používat vytvořený obrazový materiál pro všechny účely. Pokud bude fotografie někde publikována, bude klient informován, ale nemá na fotografii žádné další nároky - ani vůči třetím stranám (např. Vydavateli...). Publikace na sociálních sítích a webu fotografa jsou předem ohlášeny.

6.3 V případě, že klient nechce, aby se jeho pes v budoucnu propagoval na internetu, musí to fotografovi oznámit ještě před fotografováním a zaznamenat písemně. Jeho fotky tím pádem nebudu na sociálních sítích a na internetu zveřejňovat.

6.4 Fotografie není dovoleno dále upravovat (přidávat filtry, ořezávat).

7. PRÁVA A UŽÍVÁNÍ

Zakoupením digitálních obrázků získá zákazník následující práva:

7.1 Soukromá práva na užívání (soukromým použitím se rozumí: vytváření výtisků obrazového materiálu pro soukromé použití, nikoli však účast na soutěžích, poskytnutí fotky psa komerčním firmám apod.)

7.2 Právo publikovat fotografie na internetu, na sociálních sítích nebo na klientově soukromé nekomerční stránce - klient použije pouze soubor optimalizovaný pro web s logem fotografa.

7.3 Komerční použití fotografií není povoleno.